Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Έργο αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για
περισσότερες από 100.000 ΜΜΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων θα γίνεται με τη μορφή κουπονιού το οποίο θα μπορεί να
εξαργυρώνεται σε ειδική ηλεκτρονική αγορά (Digital Marketplace) όπου θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να
προμηθευτούν οι ΜΜΕ

 

Το Έργο αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για
περισσότερες από 100.000 ΜΜΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων θα γίνεται με τη μορφή κουπονιού το οποίο θα μπορεί να
εξαργυρώνεται σε ειδική ηλεκτρονική αγορά (Digital Marketplace) όπου θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να
προμηθευτούν οι ΜΜΕ. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα προχωρήσουν στο Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό μέσω μιας σειράς
στοχευμένων επενδύσεων που θα επιδοτηθούν στο πλαίσιο του Έργου. Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες που θα
επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

• Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Χρήση ασφαλών, διαλειτουργικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών από ΜΜΕ για τη λήψη και
την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται
Εξοπλισμός: Προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ τερματικά, κινητές συσκευές) που
προσφέρουν άμεση διαλειτουργικότητα με παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορολογικές αρχές
Εκτέλεση Συναλλαγών: Προμήθεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών που διασφαλίζουν τη
συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB.
eInvoicing: Προμήθεια και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών κατάλληλων για όλο το φάσμα της τιμολόγησης αγαθών
και υπηρεσιών.
eShops: Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για ΜΜΕ, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και
υπηρεσιών
Κατάρτιση: Εστιασμένα, ηλεκτρονικά μαθήματα κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή
χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
ΤηλεΕργασία. Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της συνεργασία, της
επικοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνωση της παραγωγικότητας των στελεχών, την
παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των εταιρειών, και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κ.α Σε αυτήν την
κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία
διαχείρισης έργων κ.λπ.
Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Η παροχή της καλύτερης εμπειρίας στον πελάτη είναι ζωτικής σημασίας για κάθε
επιχείρηση και ειδικά για τις ΜΜΕ. Εργαλεία όπως CRM, ψηφιακό μάρκετινγκ, αυτοματισμός, υπηρεσίες πολυκαναλικής
εξυπηρέτησης κ.α
Business analytics. Η Διοίκηση της εταιρείας βάσει δεδομένων βελτιώνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις στο σημερινό
πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ψηφιακά εργαλεία όπως Business Analytics, Business Intelligence, Big data analytics
αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για τις ΜΜΕ.
Τεχνητή Νοημοσύνη. Καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται, γίνονται επιτακτική ανάγκη για τις
επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καινοτόμες υπηρεσίες όπως Chatbots, Πρόβλεψη
συμπεριφοράς καταναλωτή, Ανίχνευση απάτης, Εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την
βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Υπηρεσίες Cloud. Οι Υπηρεσίες Cloud (IAAS, PAAS & SAAS) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των
ΜΜΕ, που εξομαλύνει ζητήματα όπως ανεπαρκή κεφάλαια, γρήγορη κλιμάκωση, αποτελεσματική επένδυση.
Κυβερνοασφάλεια. Η επένδυση σε λύσεις ασφάλειας πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ΜΜΕ. Ψηφιακά
εργαλεία όπως DLP, Identity Management, εργαλεία συμμόρφωσης GDPR, υπηρεσίες SOC αποτελούν κρίσιμες υπηρεσίες για το
Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ.
IoT. Οι λύσεις IoT θα ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ικανοποίησης των καταναλωτών, της συντήρησης παγίων, της παραγωγικότητας, της ασφάλειας κλπ
Ψηφιακές Δεξιότητες. Αφορά την ενίσχυση της Ψηφιακής Ικανότητας των ΜΜΕ, με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των
στελεχών τους σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
Ψηφιακή Διαφήμιση μέσω ψηφιακών και πολυμέσων. Η υποστήριξη των διαδικασιών marketing των ΜΜΕ με ψηφιακά
εργαλεία και υπηρεσίες βρίσκεται στον πυρήνα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση

Με το δεδομένο πως το πρόγραμμα θα πρέπει να τρέξει γρήγορα και αφορά και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων η λύση που προκρίνεται είναι αυτή της δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία οι προμηθευτές θα “ανεβάζουν” τις προσφερόμενες τεχνολογικές εφαρμογές.

Ο κάθε προμηθευτής αλλά και η κάθε λύση θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), που είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης με την συνδρομή της Grant Thornton. Έτσι, το κυρίως φυσικό αντικείμενο (επιλεξιμότητα της εφαρμογής, εύλογο κόστους κλπ.) αναμένεται να ελέγχεται να και προ-εγκρίνεται σε επίπεδο λύσεων προμηθευτών, αντί χωριστά ως αντικείμενο που υλοποιείται σε κάθε ένα έργο.

Οι προσφερόμενες λύσεις θα ελέγχονται μια φορά. Οι επιχειρήσεις αφού επιλέξουν τις κατάλληλες για αυτές εφαρμογές θα λαμβάνουν αυτόματα και το “κουπόνι” επιδότησης και μετέπειτα κάθε επιδότηση θα ελέγχεται ως προς διάφορες τυπικές διαστάσεις, όπως επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης, καταβολή ιδίας συμμετοχής από τις επιχειρήσεις, εξοφλήσεις κλπ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *