Εντός των επόμενων ημερών – Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επιχειρήσεις με επιδότηση έως 50%

Untitled design 27

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 

-Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια

 

-Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτοί θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης

 

-Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτήριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος)

 

-Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου

 

-Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης

 

-Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

-Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) κλινών και τεσσάρων (4) αστέρων ή κλειδιών.

 

-Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις (3) στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).

 

-Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

 

-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *