14.800€ επιδότηση σε ανέργους ηλικίας 30 έως 45 ετών για νέα επιχείρηση

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή
οικονομία».

Τη Δευτέρα 31/10//2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας
με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 €


Τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως
45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.


Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από
01/01/2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έμφαση θα δοθεί στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα
15:00.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:


1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47.656.000 € και
συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *