Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων στο ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 στη Χαλκιδική</st

3 Νοεμβρίου 2021 in CLLD/ΑΛΙΕΙΑ #Νέο

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ) δημοσιεύει Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», στα πλαίσια του Μέτρου 8.3.3  “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” της Προτεραιότητας 4 “Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020” στη Χαλκιδική.

Το Μέτρο εφαρμόζεται στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων, Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής, Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού, Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων, Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος, Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Συκέας και στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.274.856,00€ (συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ).

Η δράση που δύναται να υλοποιηθεί αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΙΕΙΣ, για

  1. Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων εστίασης
  2. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
  3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ, για

  1. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
  2. Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
  3. Ίδρυση, επέκταση  και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης
  4. Χώρους εστίασης και αναψυχής

Το Ποσοστό Επιχορήγησης για όλα τα  ανωτέρω  είναι 50%.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr) και σε έντυπη μορφή στην έδρα του ΕΦ.

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 10/11/2021, ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  24/01/2022, ώρα 15:00

Για αναλυτικότερες πληροφορίες,BUSINESS SOLUTION ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 25 -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2651077587 & 20401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *