Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων Νέστου, Θάσου και Παγγαίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών με δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναλυτικά:

  • Δράση 4.2.3.1 – Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας.
  • Δράση 4.2.3.2 – Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
  • Δράση 4.2.3.3 – Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ βαθμού και φορείς τους
  • Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

Περίοδος υποβολής

από 5/11/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 14:00)

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στη διεύθυνση: Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Δήμος Θάσου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Θάσου, Τοπική Κοινότητα Θεολόγου, Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης, Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων, Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Πρίνου, Τοπική Κοινότητα Μαριών, Τοπική Κοινότητα Παναγίας, Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου, Τοπική Κοινότητα Σωτήρος.

Δήμος Νέστου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής, Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος, Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς, Τοπική Κοινότητα Πηγών, Τοπική Κοινότητα Ερατεινού, Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής, Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου, Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου.

Δήμος Παγγαίου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου, Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Ελευθερών, Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου, Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης, Τοπική Κοινότητα Φωλεάς, Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου, Τοπική Κοινότητα Γαληψού, Τοπική Κοινότητα Κάριανης, Τοπική Κοινότητα Ορφανίου, Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και …

Τι χρηματοδοτείται

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς–Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).

Προϋπολογισμός

€ 438.800

Ο συνολικός επιλέξιμος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000€ ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *