Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Χαλκιδικής μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

 • στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης σύμφωνα με την τοπική στρατηγική, θα ενισχυθούν:

 • Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων εστίασης (με δικαιούχους αλιείς)
 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους αλιείς)
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους αλιείς)
 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Χώροι εστίασης και αναψυχής (με δικαιούχους μη αλιείς).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Περίοδος υποβολής

από 10/11/2021 έως 24/1/2022 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων http://www.ependyseis.gr/ συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, όπως περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Δήμος Αριστοτέλη: Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων, Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής, Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού, Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων, Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος, Τοπική Κοινότητα Ουρανουπόλεως.
 • Δήμος Σιθωνίας: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Συκέας, Τοπική Κοινότητα Σάρτης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Προϋπολογισμός

€ 1.274.856

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων ανέρχεται σε 50.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 400.000 €. Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις. Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *